Primăria Brașov a anunțat că organizează dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov. Până în data de 15 martie, brașovenii pot trimite propuneri și sugestii de modificare sau completare a acestui proiect de act normativ, pe e-mail [email protected], către Serviciului Public de Administrare Crese Brasov.

Serviciul Public de Administrare Crese Brasov supune atentiei Consiliului Local al Municipiului Brasov situatia cu care se confrunta in privinta numarului mare de solicitari de locuri pentru frecventarea creselor aflate in subordinea sa, raportat la numarul de locuri aprobate.

  Pentru ca numarul de solicitari de locuri in crese a crescut fata de anii precedenti si nu toate pot fi onorate, se impune stabilirea unor proceduri si criterii de departajare care sa fie aplicate dosarelor de inscriere.

   La ora actuala Serviciul Public de Administrare Crese Brasov se confrunta cu urmatoarea situatie:

a). pentru cele 845 locuri in crese, aprobate pentru conditiile normale de functionare si 514 pentru starea de alerta, sunt inregistrate un numar de cca.1.347 dosare de inscriere, din care, la data de 25.02.2021, sunt inscrisi 514 copii. Diferenta de cca.833 copii se afla pe liste de asteptare.

   Structura pe varste a copiilor pentru care sunt depuse dosarele de inscriere este urmatoarea:

pana la 1 an   –              14 dosare

intre 1 an si 2 ani –     544 dosare

intre 2 ani si 2,5 ani – 444 dosare

intre 2,6 ani si 3 ani – 309 dosare

de 3 ani + –                   36 dosare.

Total:                       1.347 dosare.

b). Numarul mare de dosare aflate pe listele de asteptare in anul 2021 genereaza un numar mare de cereri de reinscriere si inscriere pentru anul scolar  01 septembrie 2021 – 31 iulie 2022, care depasesc numarul de locuri aprobate. Aceasta situatie impune stabilirea unor proceduri si criterii de selectie a dosarelor depuse pentru inscrierea in crese.

c). un numar mare de copii care au frecventat cresa si pentru care s-au depus solicitari de locuri in crese, se gasesc in situatia de a implini varsta de 3 ani in cursul anului scolar pentru care s-a facut solicitarea de reinscriere sau inscriere. Sunt situatii in care copilul implineste varsta de 3 ani in luna octombrie – decembrie, ianuarie, februarie, dar nu sunt primiti in gradinite. Acest fapt duce la ocuparea locurilor in cresa de acesti copii, in situatia in care copiii cu varsta de pana la 2 ani nu mai au loc in cresa. Copiii care implinesc varsta de 3 ani in cresa, de cele mai multe ori repeta grupa mare, ceea ce nu este normal si, cel mai important, este in dezavantajul dezvoltarii psihomotrice a copilului care se plafoneaza.

   Situatia acestor copii ar putea fi solutionata prin aplicarea prevederilor art.23 alin.(1), lit.a) din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, modificata si completata prin Legea nr.185/20.08.2020, care prevede posibilitatea, la cererea parintilor si in limita locurilor disponibile din gradinite, sa fie primiti la gradinita daca au implinit varsta de 2 ani.

d). in perioada starii de alerta, prin masurile impuse prin Ordinul nr.3577/831/2020 din 16.05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta, Ordinul nr.1076/4518/3936 din 15.06.2020 pentru stabilirea masurilor necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, afterschool-urilor pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 si Ordinul nr.1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si receerea copiilor si tinerilor, numarul de 845 locuri, aprobat pentru cresele functionale, pentru conditii normale, trebuie redus pentru a se putea respecta norma care impune asigurarea unei suprafete de minimum 4,5 mp/copil si o distantare fizica la cel putin 1 m. Acest lucru presupune respectarea unor criterii de departajare. In urma masuratorilor facute in fiecare cresa in parte, pentru stabilirea numarului de locuri, cu respectarea masurilor impuse de prevederile legale pentru starea de urgenta/alerta/epidemie, au putut fi stabilite aproximativ un numar de 514 de locuri. In conditii de frecventa redusa, pentru aceste locuri, mai pot fi primiti in crese, cu acordul D.S.P. Brasov, cca.88 de copii, dintre cei aflati pe listele de asteptare.

    In vederea gasirii unei solutii pentru rezolvarea acestor situatii, Serviciul Public de Administrare Crese Brasov, impreuna cu grupul de lucru din randul consilierilor locali, a elaborat un Regulament de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov.

     Fata de cele prezentate si in conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, ale Legii nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin.(1); art. 154 alin. (1), alin.(4); art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Brasov Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov in forma prezentata.

Actele necesare inscrierii copiilor in unitatile care ofera servicii de educatie anteprescolara sunt:

a) cerere de inscriere;

b) copie de pe certificatul de nastere al copilului;

c) copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de nastere ale fratilor minori si, dupa caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentintei de incredintare in vederea adoptiei;

d) adeverinta de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentantii legali;

e) adeverinta de la medicul de familie, in care sa se mentioneze ca respectivul copil este sanatos clinic;

 f) fisa de imunizari, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate;

g) analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

(4) Datele personale extrase din actele cuprinse in dosarul de inscriere se consemneaza in Registrul de evidenta/prezenta a copiilor.

(5) Registrul prevazut la alin (4) cuprinde: numele si prenumele copilului, data nasterii, domiciliul, numele si prenumele parintilor, locul de munca al acestora, data intrarii copilului in unitate, copiii prezenti/absenti si, dupa caz, motivul absentei si o rubrica de observatii, unde se va scrie data transferului copilului si unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidentele unitatii si motivul acesteia.

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de inscriere/transfer/scoatere din evidenta a copiilor trebuie sa se faca in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal silibera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare”

„Art. 24. Transferarea copilului de la o unitate care ofera servicii de educatie anteprescolara la alta se face la cererea parintilor sau a reprezentantului legal, cu avizul unitatii primitoare, in limita locurilor aprobate prin planul de scolarizare.”

„Art.25.Scoaterea copilului din evidenta unitatii care ofera servicii de educatie anteprescolara se face in urmatoarele situatii:

b). In cazul in care copilul absenteaza 4 saptamani consecutiv, fara motivare.

„Art.70 alin.(1). Parintii/Reprezentantii legali ai caror copii beneficiaza de servicii in cadrul creselor si al altor unitati de educatie timpurie anteprescolara publice sunt obligati la plata unei contributii lunare, a carei valoare este stabilita prin dispozitie a primarului, in functie de numarul de copii din familie si de venitul mediu lunar brut cumulat al parintilor/reprezentantilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioara inscrierii copilului, certificat prin adeverinta prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. d).

c). prevederile art.23 alin.(1) lit.a) si art.27 alin.(1) din legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

“Art.23.(1) Sistemul national de invatamant preuniversitar cuprinde urmatoarele niveluri:

a).educatia timpurie (0-6 ani), formata din nivelul anteprescolar (0-3 ani) si invatamantul prescolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare;”

“Educatia anteprescolara Art. 27. (1)  Educatia anteprescolara se organizeaza in crese, gradinite si in centre de zi.”