În plină eră a digitalizării, la ministerul de resort, dosarele pentru înscrierea la concurs se depun în format fizic, la sediul instituției. Anunțul este făcut pe pagina de Facebook a  Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
 
”Știm că v-ați pregătit dosarul de #concurs cu următoarele documente:
 cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare,
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului,
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie,
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere precum că nu aveți antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidați,
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate,
 Curriculum Vitae.
 Dacă-i gata, vă așteptăm până vineri, 26 noiembrie 2021, ora 14:00 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării să depuneți dosarul de concurs. Ne găsiți pe Str. D.I.Mendeleev, Nr.21-25, Sector 1, București.
 Când veniți să depuneți dosarul, pe lângă actele în original, acolo unde este cazul, este foarte important să aveți asupra dumneavoastră și certificatul verde. Accesul în instituție se face în baza acestuia, a unui test rapid nu mai vechi de 48 de ore, sau a unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore.
 Informații suplimentare despre posturile disponibile din cadrul Unității de Implementare a Reformelor PSF le găsiți accesând https://s9.ro/1isc”